Přejít na obsah stránky

Dle "Zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích." jsou přípojky vodovodu nebo kanalizaci samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru nebo vnitřního uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je zpravidla také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a údržbu se řídí příslušnými ustanovením uvedeného zákona.

Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas” (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí”.

Jak postupovat

Kontaktujte referenta vyjadřovací činnosti společnosti Energie ag kolín a.s.

Pokud neznáte polohu sítí, využijte náš VYJADŘOVACÍ PORTÁL, který vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky, v případě splnění popsaných podmínek, do několika minut. Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s referentem pro vyjadřovací činnost. Jeho jméno najdete po zadání požadované lokality MOJE OBEC. Ten vám potom připraví zakreslení provozovaných sítí v zájmovém území stavby a vyjádření k investičnímu záměru, například ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný domek. K žádosti přiložte katastrální mapu se zakresleným zájmovým územím.

Pokud je vám známá trasa sítí, využijte elektronické podání žádosti, případně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci) příslušnému referentovi. Kontakt na příslušnou osobu najdete po zadání lokality MOJE OBEC. Pokud je projekt zpracován v souladu s našimi požadavky, platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní případně kanalizační přípojky (obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

Kontaktujte zákaznické centrum EnErgie ag kolín a.s.

Po vydaném vyjádření je zapotřebí sjednat „Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod”. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť a sjednává se před realizací napojení.Smlouvu si můžete sjednat v kterékoliv z našich obchodních kanceláří . Pokud preferujete elektronické předání podkladů pro uzavření smlouvy, využijte pro zadání požadavku na novou smlouvu formulář ZDE. Po uzavření smlouvy již můžete kontaktovat příslušné provozní středisko pro realizaci přípojky.

Kontaktujte příslušné provozní středisko EnErgie ag kolín a.s.

Ve vyjádření k projektové dokumentaci jsou uvedeny kontakty na příslušné provozní středisko. S provozním střediskem si domluvte konkrétní termín realizace napojení Vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť.

Detailní informace se dočtete v tomto DOKUMENTU.

Přejít na navigaci