Přejít na obsah stránky

Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace z jednotlivých nemovitostí

Do veřejné kanalizace smějí být vypouštěny takové odpadní vody, které splňují přípustné míry znečištění (viz tabulka).

Množství odpadních vod přitékajících veřejnou kanalizací do ČOV smí být maximálně takové, aby bylo splněno limitní množství pro vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových.

Do veřejné kanalizace lze zaústit odpadní splaškové nebo dešťové vody pouze se souhlasem provozovatele.

Jestliže není smlouvou o vypouštění odpadních vod určeno jinak, platí pro producenty přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace uvedené v následující tabulce.

Tabulka přípustných koncentrací

Ukazatel

Symbol

jednotka

limitní hodnota

teplota

T

oC

< 40

chemická spotřeba kyslíku dichromanem

CHSK (Cr)

mgO 2/l

< 1000

biochemická spotřeba kyslíku

BSK 5

mgO 2/l

< 500

nerozpuštěné látky sušené

NL

mg/l

< 500

rozpuštěné látky sušené

RL

mg/l

< 1500

rozpuštěné anorganické soli

RAS

mg/l

< 600

reakce vody

PH

mg/l

> 6 < 8,5

dusík celkový

N celk.

mg/l

< 60

dusík amoniakální

NH 4 +

mg/l

< 35

fosfor celkový

P celk

mg/l

< 10

sírany

SO 4 2-

mg/l

< 300

chloridy

Cl -

mg/l

< 400

fluoridy

F -

mg/l

< 2,4

tenzidy

PAL-A

mg/l

< 5

extrahovatelné látky

EL

mg/l

< 50

nepolární extrahovatelné látky (ropné látky)

NEL

mg/l

< 5

toxické kyanidy (volné)

tox.CN -

mg/l

< 0,05

celkové kyanidy

celk. CN -

mg/l

< 0,1

železo veškeré

Fe celk.

mg/l

< 10

fenoly

FN

mg/l

< 0,1

rtuť

Hg

mg/l

< 0,01

nikl

Ni

mg/l

< 0,1

měď

Cu

mg/l

< 0,5

chrom 6-ti mocný

Cr VI

mg/l

< 0,1

chrom veškerý

Cr celk.

mg/l

< 0,1

olovo

Pb

mg/l

< 0,1

arsen

As

mg/l

< 0,1

zinek

Zn

mg/l

< 1,0

selen

Se

mg/l

< 0,01

molybden

Mo

mg/l

< 0,01

kobalt

Co

mg/l

< 0,01

kadmium

Cd

mg/l

< 0, 01

vanad

V

mg/l

< 0,05

hliník

Al

mg/l

< 1,5

celková objemová aktivita a

Aa

Bg/l

< 0,5

celková objemová aktivita b

Ab

Bg/l

< 2,0

usad. látky po 30 min.

ml/l

< 200

adsorbovatelné organicky vázané halogeny

AOX

mg/l

< 0,1

benzen, toluen, etylbenzen, xylen

BTEX

mg/l

< 0,05

Přejít na navigaci