Přejít na obsah stránky

GIS - Geografický informační systém

Společnost VODOS má zpracované zákresy provozovaných podzemních sítí a objektů v grafickém systému CADSTUDIO, s podporou programů AUTOCAD.. Jednotlivá vodohospodářská zařízení jsou zpracována do digitální podoby a postupně se jejich zákresy zpřesňují.

Město Kolín má zpracovanou tzv. Technickou mapu města Kolín (DTMK) zpracovanou firmou GEOVAP Pardubice, která je pravidelně 2 x ročně aktualizována.

Ostatní města a obce jsou zakresleny dle dostupných podkladů, mapových případně digitálních.

Nově vybudované vodovodní a kanalizační řady jsou doplňovány již digitálně na základě geodetického zaměření skutečného stavu.

K zákresům jsou doplňovány technické údaje zařízení.

GIS je základním podkladem pro zpracování majetkové a provozní evidence (dle zákona 274/2001 Sb.).

Tuto činnost nabízíme i jako službu pro další vlastníky technické infrastruktury.

Přejít na navigaci